Miljöarbete

Vi har engagerad personal som för ett aktivt miljöarbete och kan tack vare det bidra till våran egen och våra kunders målsättning med sitt miljöledningssystem.
Verksamhetspolicyn inkluderar miljöfrågor och de krav som ställs på en miljöpolicy d.v.s. verksamhetspolicyn är anpassad till organisationens syfte och förutsättningar.
Den ger ett ramverk för att sätta miljömål, innefattar ett åtagande att skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening, innefattar även ett åtagande att uppfylla bindande krav samt ett åtagande om ständig förbättring.

Vårat miljöledningssystem är diplomerat mot Svensk Miljöbas efter en extern revision utförd av Eskilstuna Energi & Miljö. I bilaga Miljödiplom återfinns en kopia på utfärdat diplom.
Vi arbetar vidare med vårt miljöledningssystem och har för avsikt att certifiera det mot ISO 14001:2015.

Svensk Miljöbas

Verksamhetspolicy


Vi jobbar för ett hållbart företagande med punkterna arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.

Profeel är en profilbyrå som levererar professionell marknadsföring genom produkter och event. För att vara riktigt bra på det vi gör har vi en öppen dialog där vi hjälper varandra till att varje dag bli lite bättre. Vi har en positiv och säker arbetsmiljö, levererar god kvalitet och kreativ höjd samt minskar vår miljöpåverkan genom att:

- Ha ett nära samarbete med våra kunder, leverantörer och partners. Vara lyhörda för samhällets, våra medarbetares och kunders förväntningar och krav. Alltid nå eller överträffa lagkrav och öppet kommunicera vårt sociala ansvarstagande.

- Fastställa och arbeta med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål och minst årligen följa upp aktuell status, i syfte att reducera de risker vi ser i vår verksamhet och ta vara på utvecklingsmöjligheter.

- Planera våra transporter/resor så att de är säkra och resulterar i låga koldioxidutsläpp samt stimulera våra kunder och medarbetare att välja energieffektiva lösningar utifrån de behov som finns.

- Investera i friskvårdsaktiviteter och arbetsmiljön för att uppnå en säker arbetsplats med hög frisknärvaro där arbetsklimatet är sådant att det är roligt att arbeta med ständiga förbättringar och nya idéer.

- Bedöma alla utifrån utfört jobb och kompetens och därmed främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Vi accepterar inte någon form av särbehandling eller diskriminering vid genomförande av utbildningar, nyanställningar samt när arbetsuppgifter och löneutveckling ska beslutas. Jämställdhet och att ge stöd till föräldrars vilja att kunna kombinera arbets- och familjeliv är lika självklart som tillvaratagande av varje medarbetares bakgrund, kunskaper och egenskaper.

Ovan policy är väl förankrad i verksamheten