Integritetspolicy

Profeel Sweden AB
Organisationsnummer 556668-9021

Mot bakgrund av den nya EU:s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.

Profeel Sweden AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

DE TYPER AV DATA VI SAMLAR IN
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. "Personliga data" är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Personuppgifterna samlas främst in via B2B men även som privatperson som registrerar sig i dem shoppar som riktar sig till privatpersoner. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du blir kund hos oss, mailar till oss, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, i samband med event där vi tar in anmälningar, skickar inbjudningar och övrig information som krävs för eventets genomförande, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, e-postadresser, mobilnummer, leveransadress och kontonummer i de fall du handlat som privatperson i någon av våra webshoppar eller i vår butik. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra produkter. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

HUR ANVÄNDER VI DATA VI SAMLAR IN OCH LAGRAR
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

- Hantera och fullfölja avtal samt för administrativa uppgifter.

- Hantera och fullfölja beställningar, order och leveranser.

- Genomföra event vi arrangerar i egen regi eller på uppdrag.

- Skicka dig nyhetsbrev och information om våra produkter och tjänster

- Behålla historik av de produkter ditt företag köpt från oss

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.


SKÄL FÖR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra produkter.
Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

LAGRING
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter vara kund eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kund till oss.
Du kan när som helst välja att avregistrera dig eller få dina uppgifter raderade och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

SÄKERHET
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång.
Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

DINA VAL OCH RÄTTIGHETER
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia.
Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter.
Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.
Avregistrering sker enklast via länk i våra nyhetsbrev eller genom att kontakta Profeel Sweden AB på +46 (0)16-12 00 70 eller info@profeel.se

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

----------------------------

Privacy Policy

Profeel Sweden AB
Organization Number 556668-9021

In the light of the new EU General Data Descriptive Regulation 2016/679 (GDPR), which comes into force on May 25, 2018, we would like to provide you with information about the information we process to send you information.

Profeel Sweden AB respects your privacy and protects your personal information as we process. All personal data is processed in accordance with applicable data protection laws.

THE TYPES OF DATA WE COLLECT

We collect some personal information about you. "Personal Data" is data that can be used to identify you or information that may be brought to you. Personal data is primarily collected via B2B but also as a private person who registers in them shops that target private individuals. We collect personal information that you voluntarily provide to us, for example, when you become a customer with us, mail to us, choose to subscribe to any of our newsletters, in case of unsolicited events, sending invitations and other information required for the event?s implementation, communicate with us via email or other channels where you register. The information we collect includes your name, e-mail address, mobile number, shipping address and account number in case you act as an individual in one of our webshops or in our store. In some cases, your personal information has been retrieved from other sources in the background to your professional role and then we considered that you may be interested in our products. These sources may include searches through publicly available search engines and your employer?s website.

HOW WE USE DATA WE INCOME AND STORE

We use the personal data we collect to:

- Managing and completing contracts and for administrative tasks.

- Manage and complete orders, orders and deliveries.

- Conduct events we arrange on their own or on assignments.

- Send us newsletters and information about our products and services

- Keep track of the products your company purchased from us

We do not sell, rent, distribute or otherwise make your personal information available to third parties.

REASON FOR USE OF YOUR PERSONAL DATA

When we process personal information for the purposes explained in this notice, we use our legitimate interests in maintaining business relationships and communicating with you as a contact person about the business and our products.
We believe that our legitimate interests follow the law and the rights and freedoms of our business contacts.

STORAGE

Your personal information is stored for the specified purposes as mentioned above as long as you continue to be a customer or that we believe that you may be a potential customer for us.
You may at any time choose to unsubscribe or delete your information and in connection with that, we will terminate data processing for the above purposes and remove your personal information from our registry.

SECURITY

We use technical and organizational security measures to protect your personal data against losses and to protect against unauthorized persons access.
We regularly review our security policies and practices to ensure our systems are safe and secure.

YOUR CHOICES AND RIGHTS

You are always welcome to hear your questions and concerns. You are entitled to know what personal information we are processing about you and may request a copy.
You also have the right to have incorrect personal information about you corrected and you may ask us to delete your personal information.
You also have the right to receive your personal data in machine readable form and transfer data to another party responsible for data processing.

You may at any time choose to unsubscribe and in connection with that, we terminate data processing for the above purposes and remove your personal information from our registry.
Unsubscribe is most easily via link in our newsletter or by contacting Profeel Sweden AB at +46 (0) 16-12 00 70 or info@profeel.se

If you are dissatisfied with how we process your personal information, you are entitled to report this to the Data Inspectorate, which is the regulator for our processing of personal data.