Vår användning av cookies

Varför använder vi cookies
Vi använder cookies för dels statistik och spåra hur du som användare använder siten/tjänsten men också för att komma ihåg vem du är när du loggat in på våra tjänster.

Vilka cookies finns och hur använder våra siter/tjänster dessa

- Sessionscookies
Detta är en korttidscookie som bara sparas temporärt under tiden du använder siten/är inloggad på tjänsten och tas bort när du stänger webbläsaren.

- Långtidscookies
Dessa cookies sparas under en längre tid på datorn. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte den siten/tjänsten och för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare gnom att komma ihåg vissa val som du gjort då du tidigare besökt siten/använt tjänsten.
Ett bra exempel på denna typ av cookie är när du vid inloggning på siten/tjänsten kryssat i "Kom ihåg mig". Då sparas en unik datasträng som används för att automatiskt identifiera och logga in dig nästa gång du besöker siten/tjänsten. Detta i syfta att underlätta för dig som användare.

- Cookies från tredje part
Är en variant av långtidscookie som lagras av tredje part för insamling av information om vilka/hur tjänsterna används. Kan användas för statistikinsamling/undersökningar och för att kunna presentera annonser relaterat till det du som användare är intresserad av/sidor du besökt.

Bra att veta
Under inställningar i din webbläsare kan du välja att automatiskt neka cookies samt se/radera tidigare sparade sådana.

Vår webbplats fungerar fullt ut även om du inte tillåter långtidscookies (och tredjeparts cookies) men om du även nekar sessionscookies kommer stora delar av våra tjänster inte fungera då vi bland annat inte kommer kunna identifiera/verifiera dig som en inloggad användare.

Mer information om cookies finns att läsa på Post- och telestyrelsens hemsida


-----------------------


Our use of cookies


Why do we use cookies

We use cookies for statistics, and track how you as a user use the site / service, but also to remember who you are when you log in to our services.

What cookies are available and how are our sites / services used?

- Sessioncookies
This is a short-term cookie that is only saved temporarily while using the site / is logged in to the service and removed when you close the browser.

- Long Cookies
These cookies are stored for a long time on the computer. For example, they are used for features that talk about what?s new since you last visited that site / service, and to enhance the user experience for you as visitors, remember to remember some choices you made when you previously visited the site / used service.
A good example of this kind of cookie is when you log in to the site / service ticked in "Remember me". This will save a unique data string used to automatically identify and log in the next time you visit the site / service. This aims to make it easier for you as a user.

- Third party cookies
Is a variant of long-term cookies that are stored by third parties for the collection of information about the use of the services. Can be used for statistics collection / surveys and to show ads related to what you are interested in / pages you visited.

Good to know
Under settings in your browser you can choose to automatically deny cookies as well as view / delete previously saved ones.

Our site works fully even if you do not allow long-term cookies (and third party cookies) but if you also deny session cookies, large portions of our services will not work because we will not, among other things, be able to identify / verify you as a signed-in user.